ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du använder ZmartBags webbplats och tjänster ("Tjänsten"). Genom att använda Tjänsten godkänner du att du har läst, förstått och att du accepterar att vara bunden av användarvillkoren ("Villkoren"). Om du inte accepterar dessa Villkor eller inte följer Villkoren får du inte använda de Tjänster som tillhandahålls av oss.

 • 1. TJÄNSTEN

  ZmartBag hjälper dig att bli mer organiserad när du shoppar online. Genom vår plattform kan du som användare samla produkter från olika nätbutiker, för att sedan se allt i en samlad vy. Du kan dela ditt innehåll med andra. Nyttjande av Tjänsten omfattar när du använder ZmartBags webbplats eller annat tjänsteinnehåll som tillgängliggörs av ZmartBag. Tjänsten får endast användas för privat bruk.

 • 2. TREDJEPARTSAPPLIKATIONER

  ZmartBags Tjänst kan innehålla tredjepartsprogram, -webbplatser och -tjänster ("Tredjepartsapplikationer") för att tillhandahålla innehåll och/eller tjänster till dig, och publicera länkar i sina tjänster till webbplatser som underhålls av tredje part. Tredjepartsapplikationerna har sina egna användarvillkor och integritets- policyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer kommer att styras av och omfattas av sådana villkor och sekretesspolicy.

 • 3. VILLKOR FÖR ATT BLI ANVÄNDARE

  För att använda Tjänsten måste du vara minst 16 år och/eller i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren.

  Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren och accepterar att dina personuppgifter behandlas i enlighet med ZmartBags integritetspolicy som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

 • 4. REGISTRERING

  För att använda Tjänsten måste du skapa ett konto. Registreringen kräver ditt för- och efternamn, din e-postadress samt lösenord.

  När du har registrerat dig i Tjänsten kommer du att få e-post som bekräftar din registrering och aktivering av ditt konto. E-postmeddelandet innehåller en länk som du måste klicka på för att bekräfta din registrering.

 • 5. ZMARTBAGS ÅTAGANDEN OCH RÄTTIGHETER

  ZmartBag förbehåller sig rätten att ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. Ändringar meddelas användaren via e-post senast trettio 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådana ändringar har du rätt att säga upp avtalet med ZmartBag innan ändringarna träder ikraft.

  ZmartBag kan komma att kontakta dig via e-post, fysisk post, telefon, SMS avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är kopplat till Tjänsten. ZmartBag ger inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. ZmartBag har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för t.ex. uppgraderingar och service.

  ZmartBag äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har ZmartBag rätt att anlita under- leverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.

  Tjänsten tillhandahålls utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. ZmartBag garanterar ingen specifik tillgänglighet eller kvalitet.

 • 6. ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN OCH RÄTTIGHETER

  Du får en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig rätt och licens att använda Tjänsten enbart för de syften som anges i Villkoren och i enlighet med tillämplig lag.

  Du får använda Tjänsten och ta del av innehåll i Tjänsten endast för privat bruk. Ditt konto är personligt och får inte delas med andra.

  Efter 60 dagars offlineläge kan du uppmanas av att gå online för att säkerställa att du har ett aktivt abonnemang.

  Du ansvarar för att de uppgifter som lämnats vid registrering är korrekta och att e-postadressen är aktiv. Du ansvarar vidare för att ändra dina uppgifter hos ZmartBag om tidigare lämnade uppgifter skulle bli inaktuella.

  Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

 • 7. AVSLUTA KONTO

  Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”radera mitt konto” under inställningar i tjänsten eller genom att kontakta ZmartBag på annat sätt. ZmartBag kommer då att radera eller avidentifiera samtliga dina personuppgifter och all annan information som kan hänföras till dig.

 • 8. UPPSÄGNING

  ZmartBag har rätt att säga upp avtalet med dig med omedelbar verkan om det finns skäl för misstanke om att du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka ZmartBag eller tredje man skada.

 • 9. SKADELÖSHET

  I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag accepterar du att hålla ZmartBag skadelös från och mot eventuella krav från tredje part och/eller eventuella förluster eller skador som uppstår på grund av din användning av Tjänsten eller din överträdelse av dessa Villkor eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

 • 10. TVISTLÖSNING

  Vid tvist mellan ZmartBag och dig ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige. Svensk rätt ska tillämpas på dessa Villkor.

Dessa Villkor har fastställts den 2018-10-01
ZmartBag AB, org.nr. 559120-0257